Regulamin sprzedaży obrazów

Sprzedaż Obrazów z Galerii

I. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest zgłoszenie drogą mailową przez Kupującego chęci zakupu obrazu prezentowanego na stronie internetowej Autora (www.obrazy-słowa.pl), a następnie wpłata na konto bankowe Autora pełnej ceny obrazu ustalonej w Cenniku.

 

II. Nabycie praw do obrazu

Po złożeniu zamówienia oraz wpłacie ceny obraz staje się własnością Kupującego i nie podlega zwrotowi.

 

III. Odbiór zamówienia

 1. Preferowany jest odbiór osobisty obrazu przez Kupującego.
 2. Gdy Kupujący nie jest w stanie odebrać obrazu osobiście, Autor zobowiązuje się wysłać obraz Kupującemu na wskazany przez niego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, z zachowaniem najwyższej staranności przy zabezpieczaniu obrazu do wysyłki.
 3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przesyłki, jeżeli nastąpiła z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 4. Wysyłka obrazu w przypadku określonym w pkt 2 następuje po uprzednim wpłaceniu przez Kupującego na konto bankowe Autora kosztów przesyłki. Koszt jest zależny od cen stosowanych przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.

 

IV. Prawo do prezentacji oraz prawa autorskie

 1. Kupujący wyraża zgodę na prezentację zdjęciową obrazu na stronie internetowej Autora (obrazy-słowa.pl).
 2. Autorskie prawa osobiste do obrazu określone w art. 16 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne przysługują wyłącznie twórcy dzieła.
 3. Kupującemu przysługuje prawo własności zakupionego obrazu i związane z nim prawa majątkowe, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Autorowi przysługują uprawnienia przewidziane w art. 19 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne w przypadku odsprzedaży obrazu dokonywanej zawodowo (droit de suite).

Sprzedaż obrazów z serii Twój Obraz

I. Warunki przyjęcia zamówienia

 1. Zamawiający ustala z Wykonawcą kolorystykę, format i przybliżony czas realizacji obrazu. Na czas realizacji składa się również okres niezbędny do wyschnięcia obrazu (co najmniej 2 tygodnie).
 2. Zamawiający wpłaca na konto bankowe Wykonawcy zaliczkę w wysokości 20% ustalonej ceny obrazu przed podjęciem prac związanych z realizacją dzieła.
 3. Zaliczka jest bezzwrotna, z wyjątkiem przypadku, gdyby Zamawiający odstąpił od zlecenia z powodu niewykonania dzieła w ustalonym terminie.

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamawiający po spełnieniu warunków przyjęcia zamówienia do realizacji nie ingeruje w proces twórczy Wykonawcy.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia z powodów losowych oraz wynikających ze specyfiki procesu twórczego, nie więcej jednak niż o tydzień w stosunku do umówionej daty wykonania dzieła.

 

III. Akceptacja zamówienia i nabycie praw do obrazu

 1. Po namalowaniu obrazu Wykonawca prezentuje Zamawiającemu drogą elektroniczną krótki film ukazującego cały obraz.
 2. Jeżeli namalowany przez Wykonawcę obraz nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, obraz pozostaje własnością Wykonawcy.
 3. Po akceptacji zamówienia oraz wpłacie całej kwoty składającej się na koszt zamówienia obraz staje się własnością Zamawiającego i nie podlega zwrotowi.
 4. Zapłata pozostałej części ceny ustalonej za obraz powinna nastąpić w terminie siedmiu dni od daty przesłania do Zamawiającego filmu przedstawiającego namalowany obraz.
 5. Zapłata następuje na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

 

IV. Prawo do prezentacji oraz prawa autorskie

 1. Zamawiający wyraża zgodę na prezentację zdjęciową obrazu na stronie internetowej Wykonawcy (www.obrazy-słowa.pl).
 2. Autorskie prawa osobiste do obrazu określone w art. 16 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne przysługują wyłącznie Wykonawcy.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo własności zakupionego obrazu i związane z nim prawa majątkowe, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Wykonawcy przysługują uprawnienia przewidziane w art. 19 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne w przypadku odsprzedaży obrazu dokonywanej zawodowo (droit de suite).